Termat & Kushtet

PROGRAMI

Programi i besnikërisë Happy është krijuar për të përmbushur dhe shpërblyer klientët besnikë të
kompanive pjesëmarrëse bazuar në blerjet e tyre dhe ofertat speciale për anëtarët.

Anëtarët e skemës së besnikërisë do të gëzojnë përfitime unike si:

-Pikët që mbledhin nga secila blerje në dyqanet e kompanive pjesëmarrëse (fizike/dyqane
elektronike).
-Oferta të personalizuara që ndihmojnë anëtarët të fitojnë më shumë pikë bazuar në blerjet ose
karakteristikave individuale (performanca).
-Pikë ekstra (ditëlindje, regjistrim i ri, promocion etj.)

Për një mbështetje më të mirë të anëtarëve, ekzistojnë kanale të dedikuara të komunikimit.

Programi i Besnikërisë Happy, i përfaqësuar nga Shoqëria On Solutions, anetar i Balfin Group,
me qender ne Tirane, Shqiperi me Nipt M02219018E me seli qëndrore në Tiranë, Rruga
“Shkëlqim Fusha”, mirëmban dhe përpunon të dhënat e anëtarëve në mënyrë konfidenciale,
respektimin e privatësisë duke ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme teknike dhe
organizative.

1. Regjistrimi në program/Anëtarësia
Procesi i anëtarësimit në Happy programin e besnikërisë, mund të jetë:
i. Dyqane
– Anëtari i ri mund të vizitojë çdo dyqan të kompanive pjesëmarrëse për tu bërë pjesë e skemës.
– Për tu pajisur me kartën e anëtarësimit (plastike) çdo anëtar i ri duhet të disponojë një numër
telefoni celular.
– Anëtari i ri mund të japë të dhënat e tij duke plotësuar formularin e aplikimit, në faqen e
internetit, ose duke kontaktuar Kujdesin për Klientin.
ii. Duke vizituar faqen zyrtare të Programit të Besnikërisë – www.happy.al
– Përmes kësaj metode, çdo anëtar i ri do të ketë kartë elektronike
– Anëtari i ri duhet të krijojë profilin e tij individual me telefonin e tij /saj celular.
– Më pas do të marrë një kod verifikimi dhe do të vazhdojë me vendosjen e informacionit
personal.
– Për të përfunduar regjistrimin si anëtar i ri, përdoruesi duhet të pranojë termat dhe kushtet.

2. Mblidhni dhe Shlyeni Pikët

3. TERMAT DHE KUSHTET E PËRGJITHSHME
– Çdo kartë anëtare është dhe mbetet pronë e programit të besnikërisë “Happy”

– Karta e anëtarësimit është tërësisht personale dhe nuk mund të transferohet.
– Karta e anëtarësisë nuk është kartë krediti ose debiti. Anëtari, në pikëpamjen tij, nuk mund të
bëjë transaksione parash, përveçse të gëzojë privilegje të përcaktuara më parë nga programi.
– Kompania rezervon të drejtën të modifikojë në mënyrë të njëanshme sistemin e shpërblimit. Në
këtë rast kompania duhet të njoftojë të gjithë anëtarët përmes njoftimit në faqen e internetit
www.happy.al.
Karta e anëtarësisë dhe privilegjet e përfituara janë të vlefshme vetëm në Republikën e
Shqipërisë dhe rrjetin e degëve të kompanive pjesëmarrëse në territorin shqiptar. Në rast se do të
ketë perditësime kompania duhet të njoftojë të gjithë anëtarët përmes njoftimit në faqen e
internetit www.happy.al.
Karta mund të zëvendësohet në rast të humbjes, vjedhjes ose shkatërrimit duke kontaktuar
suportin ose duke vizituar në dyqanet partnere të Happy Loyalty Program.

4. PËRFUNDIMI
– Kompania rezervon të drejtën të ndërpresë anëtarësimin e klientit në Program, (ose madje të
ndalojë çdo përdorim të kartës në raste specifike të veprimeve ose mashtrimeve të paligjshme) në
çdo kohë me njoftim paraprak përmes e-mail ose kanali tjetër komunikimi.
– Kompania ka të drejtë të modifikojë në mënyrë të njëanshme ndonjë nga kushtet e kësaj
marrëveshje, duke përfshirë mënyrën e llogaritjes së pikëve dhe sasisë së shpërblimeve. Çdo
modifikim i tillë do t’u komunikohet anëtarëve të programit me çdo mjet të duhur në detajet e
kontaktit që ai/ajo ka deklaruar në këtë kërkesë ose duke postuar ndonjë modifikim brenda
degëve të kompanisë, faqes së internetit etj.
– Nëse, për ndonjë arsye, shoqëria modifikon një pjesë ose të gjitha kushtet e programit ose
ndryshon privilegjin e programit, anëtari nuk ka asnjë pretendim kundër shoqërisë nëse ai ka
dhënë paraprakisht miratimin për çdo ndryshim të kushteve.
– Vlefshmëria e pikëve te mbledhura nga çdo faturë është 1 vjecare.
– Nëse karta nuk është përdorur për më shumë se dy (2) vjet, kompania do ta njoftojë anëtarin
përmes Email dhe/ose Viber Mesazh 2 muaj para datës së skadimit.
– Nëse anëtari nuk e përdor kartën para skadimit të saj, karta do të çaktivizohet.

5. MBROJTJA E TË DHËNAVE

– Kompania rezervon të drejtën të përpunojë të dhënat personale në mënyrë që të përmirësojë
menaxhimin e klienteve të saj dhe të promovojë produktet.
– Kompania mbledh direkt nga anëtari në momentin e rregjistrimit të dhënat e mëposhtme:
Emër, Mbiemër , Gjinia, Adresa, Qyteti, Kodi, Tel, Email, Data e lindjes.
Vetëm anëtarët e moshës 18 vjeç e lart duhet të jenë në gjendje të behen pjesë e Programit
dhe privilegjeve të tij. Nëse konstatohet ndonjë e dhënë personale e mbledhur nga një person
nën moshën 18 vjeç pa një pajtim të verifikueshëm prindëror, këto të dhëna do të fshihen sa
më shpejt që të jetë e mundur.
– Qëllimet për të cilat ne përpunojmë të dhënat e anëtarit janë si më poshtë:
– Përfitimi dhe shlyerja e pikëve që anëtari ka mbledhur.
–Lajmërime me email, SMS, Viber dhe / ose thirrje telefonike në lidhje me lajmet tona,
produktet e reja dhe ofertat e përgjithshme.
– Dërgimi i ofertave speciale të personalizuara që janë ekskluzivisht për anëtarin si privilegje
shtesë të mbajtësve të kartave në përputhje me preferencat e tyre.
– Transmetimi tek palët e treta
Të dhënat personale të anëtarëve do të përpunohen nga QIVOS – WE CREATE CUSTOMER
LOYALTY A.E. (www.qivos.gr) Athinë, Greqi që ofron platformën e Programit Happy me
shërbimet e programit të besnikërisë dhe vepron në emër të tij. Kjo kompani merr të njëjtat
masa për mbrojtjen e të dhënave personale të anëtarit me shoqërinë Onsolutions dhe

përpunon të dhënat bazuar në dispozitat/kufijtë specifikë referuar Ligjit Shqiptar nr. 9887, datë
10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
a. Shoqëria nuk do të ndajë me asnjë palë të tretë të dhënat personale të anëtarit, pa pëlqimin
e tij/saj.
b. Anëtari jep pëlqimin e tij që të dhënat personale të aksesohen, regjistrohen dhe përpunohen
nga Kompania Onsolutions sh.p.k- pjesë e Balfin Group dhe nga QIVOS-që ofron platformën dhe
shërbimet e programit të besnikërisë.
c. Kompania nuk do të ndajë të dhënat personale të klientit me asnjë palë të tretë, përveçse kur
është e nevojshme që ndonjë person nga stafi, punonjësit, agjentët, kontraktorët ose
furnitorët, të kryejë një shërbim, ose të përmbush ndonjë detyrë në Republikën e Shqipërisë
(përfshirë asistencë marketingu, hulumtimin e tregut,shërbimin ndaj klientit, dhe administrimin
e anëtarësisë së tij/saj, shërbimet e ofruara për anëtarin, llotaritë e produkteve ose çmimeve,
promocione etj.).
d. Çdo promocion marketing, informacion, pyetsorë do të dërgohet nën logon dhe emrin
Happy.
5.2. Koha e vëzhgimit të të dhënave personale
Kompania mirëmban dhe përpunon të dhënat tuaja për sa kohë që karta juaj e anëta«simit
mbetet aktive.
5.3 Politikat e privatësisë
Procesi i përpunimit të të dhënave personale zhvillohet në atë mënyrë që siguron
konfidencialitetin e tij. Kompania përdor masat e duhura teknike dhe organizative të sigurisë,
ndjek rregullat dhe procedurat e tjera për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga çdo qasje
e paautorizuar, keqpërdorim, ndryshim, zbulim, humbje ose shkatërrim aksidental / i
paligjshëm dhe çdo formë tjetër e përpunimit të paligjshëm.
5.4 Të drejtat e anëtarëve
Ju lutemi vini re se për të gjitha qëllimet e përmendura më lart të përpunimit, anëtari mund të
ushtrojë, në çdo kohë, të drejtën për të hyrë, korrigjuar dhe/ ose fshirë të dhënat e tij
personale, duke kontaktuar Kujdesin për Klientin të programit përmes kanaleve të mëposhtme
të kontaktit:
-> Tel: +355 44803999:
-> E-mail: loyalty@happy.al
-> Ose direkt në faqen zyrtare të internetit www.happy.al
Anëtarët kanë të drejtat e mëposhtme:
– Të kërkojë një kopje të të dhënave personale që kompania disponon për ta (kompania i
dërgon kushtet përmes postës elektronike);
– Të kërkojë (në rrethana të caktuara) për fshirjen e të dhënave personale; kur nuk ekziston më
një bazë ligjore për t’i ruajtur ato (e drejta e fshirjes);
– Të kërkojë nga kompania që të azhornojë dhe korrigjojë cdo të dhënë personale të vjetëruar
ose të pasaktë që shoqëria mban për anëtarin (e drejta e ndreqjes);

– Të heqë dorë nga çdo komunikim marketing që kompania mund t’i dërgojë anëtarit dhe t’i
kundërshtojë kompanisë, nëse kompania nuk ka arsye të ligjshme për ta bërë atë (e drejta e
kundërshtimit);
– Të kërkojë nga kompania (në rrethana të caktuara) të “kufizojë përpunimin e të dhënave”; që
do të thotë se mund të ruajmë të dhënat për përfitimin e anëtarit, por jo t’i përdorim ato (e
drejta për të kufizuar përpunimin);
– Shoqëria do të ndërmarrë cdo veprim të mundshëm për të përmbushur kërkesën e klientit
brenda një (1) muaji nga paraqitja dhe identifikimi i saj, duke informuar me shkrim anëtarin për
kërkesën e tij në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave;