Termat & Kushtet

PROGRAMI

Programi i besnikërisë Happy është krijuar për të përmbushur dhe shpërblyer klientët besnikë të kompanive pjesëmarrëse bazuar në blerjet e tyre dhe ofertat speciale për anëtarët.
Është një program i bazuar në pikë në dy karta, Happy dhe Happy +.

Anëtarët e skemës së besnikërisë do të gëzojnë përfitime unike si:

•Pikët që mbledhin nga secila blerje në dyqanet e kompanive pjesëmarrëse (fizike/dyqane elektronike).
•Oferta të personalizuara që ndihmojnë anëtarët të fitojnë më shumë pikë bazuar në blerjet ose karakteristikave individuale (performanca).
•Raste Ad-Hoc (ditëlindje, ngjarje, etj.)

Për një mbështetje më të mirë të anëtarëve, ekzistojnë kanale të dedikuara të komunikimit

Programi i Besnikërisë Happy, i përfaqësuar nga Shoqëria Elektro-Servis, anëtar i Balfin Group, me qendër në Tiranë, Shqipëri me NUIS K81313011R me seli qëndrore në Tiranë, Rruga “Shkëlqim Fusha”, mirëmban dhe përpunon të dhënat e anëtarëve në mënyrë konfidenciale, respektimin e privatësisë duke ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme teknike dhe organizative.

1. Regjistrimi në program/Anëtarësia
Procesi i anëtarësimit në Happy programin e besnikërisë, mund të jetë:
i. Dyqane/ Branches
• Anëtari i ri mund të vizitojë çdo dyqan të kompanive pjesëmarrëse për tu bërë pjesë e skemës.
• Për tu pajisur me kartën e anëtarësimit (plastike) çdo anëtar i ri duhet të sigurojë një numër telefoni celular.
• Anëtari i ri mund të sigurojë të dhënat e tij duke plotësuar formularin e aplikimit, vizitoni faqen e internetit, ose kontaktoni Kujdesin për Klientin.
ii. Duke vizituar faqen zyrtare të Programit të Besnikërisë – www.happy.al
• Përmes kësaj metode, çdo anëtar i ri do të ketë kartë elektronike
• Anëtari i ri duhet të krijojë profilin e tij individual me telefonin e tij /saj celular.
• Më pas do të marrë një kod verifikimi dhe do të vazhdojë me hyrjen e informacionit personal.
• Për të përfunduar regjistrimin e anëtarit të ri, përdoruesi duhet të pranojë termat dhe kushtet.

2. Mblidhni dhe Shlyeni Pikët

3. TERMAT DHE KUSHTET E PËRGJITHSHME
• Çdo kartë anëtare është dhe mbetet pronë e programit të besnikërisë “Happy”
• Karta e anëtarësimit është tërësisht personale dhe nuk mund të transferohet.
• Karta e anëtarësisë nuk është kartë krediti ose debiti. Anëtari, në pikëpamjen tij, nuk mund të bëjë transaksione parash, përveçse të gëzojë privilegje të përcaktuara më parë nga programi.
• Kompania rezervon të drejtën të modifikojë në mënyrë të njëanshme sistemin e shpërblimit. Në këtë rast kompania duhet të njoftojë të gjithë anëtarët përmes njoftimit në faqen e internetit www.happy.al.
• Karta e anëtarësisë dhe programi i privilegjeve janë të vlefshme vetëm në Republikën e Shqipërisë dhe rrjetin e degëve të kompanive pjesëmarrëse në territorin shqiptar.
• Karta mund të zëvendësohet në rast të humbjes, vjedhjes ose shkatërrimit duke kontaktuar Kontakt Suport (këtu) ose duke vizituar në dyqanet, cilado degë të rrjetit të dyqaneve të Happy Loyalty Program.

4. PËRFUNDIMI
• Kompania rezervon të drejtën të ndërpresë anëtarësimin e klientit në Program, (ose madje të ndalojë çdo përdorim të kartës në raste specifike të veprimeve ose mashtrimeve të paligjshme) në çdo kohë me njoftim paraprak përmes e-mail.
• Kompania ka të drejtë të modifikojë në mënyrë të njëanshme ndonjë nga kushtet e kësaj marrëveshje, duke përfshirë mënyrën e llogaritjes së pikëve dhe sasisë së shpërblimeve. Çdo modifikim i tillë do t’u komunikohet anëtarëve të programit me çdo mjet të duhur në detajet e kontaktit që ai/ajo ka deklaruar në këtë kërkesë ose duke postuar ndonjë modifikim brenda degëve të kompanisë, faqes së internetit etj.
• Nëse, për ndonjë arsye, shoqëria modifikon një pjesë ose të gjitha kushtet e programit ose ndryshon privilegjin e programit, anëtari nuk ka asnjë pretendim kundër shoqërisë nëse ai ka dhënë paraprakisht miratimin për çdo ndryshim të kushteve dhe tashmë pranoi që është një program i privilegjuar i siguruar nga besnikëria e kompanisë.
• Nëse karta nuk është përdorur për më shumë se dy (2) vjet, kompania do ta njoftojë anëtarin përmes Email dhe/ose Viber Mesazh 2 muaj para datës së skadimit.
• Nëse anëtari nuk e përdor kartën para skadimit të saj, karta do të çaktivizohet.

5. MBROJTJA E TË DHËNAVE

• Kompania rezervon të drejtën të përpunojë të dhënat personale në mënyrë që të përmirësojë menaxhimin e klientelës së saj dhe të promovojë produktet.
• Kompania mbledh direkt nga anëtari në momentin e rregjistrimit të dhënat e mëposhtme:
Emër, Mbiemër , Gjinia, Adresa, Qyteti, Kodi, Tel, Email, Data e lindjes
•Vetëm anëtarët e moshës 18 vjeç e lart duhet të jenë në gjendje të pajtohen në Program dhe privilegjet e tij. Nëse konstatohet ndonjë e dhënë personale e mbledhur nga një person nën moshën 18 vjeç pa një pajtim të verifikueshëm prindëror, këto të dhëna do të fshihen sa më shpejt që të jetë e mundur.
•Qëllimet për të cilat ne përpunojmë të dhënat e anëtarit janë si më poshtë:
– Grantet dhe shlyeni pikët që anëtari ka mbledhur.
– Dërgoni gazeta, SMS me mesazhe Viber dhe / ose thirrje telefonike në lidhje me lajmet tona, produktet e reja dhe ofertat e përgjithshme.
– Dërgoni oferta speciale të personalizuara që janë ekskluzivisht për anëtarin si privilegje shtesë të mbajtësve të kartave në përputhje me preferencat e tyre.

• Transmetimi tek palët e treat

Të dhënat personale të anëtarëve do të përpunohen nga QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E. (www.qivos.gr) Athens, Greece që ofron Programin e Happy me shërbimet e programit të besnikërisë (CRM) të programit dhe vepron në emër. Kjo kompani merr të njëjtat masa për mbrojtjen e të dhënave personale të anëtarit me shoqërinë dhe përpunon të dhënat e anëtarit bazuar në dispozitat/kufijtë specifikë në lidhje me përpunuesit e të dhënave personale të Ligjit Shqiptar nr. . 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar.
a. Shoqëria nuk do të ndajë me asnjë palë të tretë të dhënat personale të anëtarit, pa pëlqimin e tij/saj, me përjashtim të Kompanive të Grupit Balfin dhe bashkëpunëtorëve të tij.
b. Anëtari jep pëlqimin e tij që të dhënat personale të arrihen, regjistrohen dhe përpunohen nga Kompania Balfin dhe bashkëpunëtorët e tij për qëllimet e përmendura më lart, dhe duke përfshirë përjashtimet e mëposhtme:
c. Kur është e nevojshme që çdo person nga stafi, punonjësit, agjentët, kontraktorët, furnitorët ose partnerët e kompanisë dhe/ose kompanive të Balfin Grupit , të kryejë një shërbim për këtë të fundit, ose të kryejë një detyrë në Republikë të Shqipërisë (përfshirë ndihmën e marketingut, hulumtimin e tregut ose shërbimin ndaj klientit; dhe administrimin e anëtarësisë së tij/saj, furnizimin e produkteve ose shërbimet e ofruara për anëtarin tani ose në të ardhmen ose llotaritë e çmimeve të zbritjes, konkurset për çmime ose promovime).
Klienti pranon që secili nga personat e përmendur në këtë pjesë mund të jetë me shtetësi shqiptare ose me shtetësi të huaj, i autorizuar si duhet të përpunojë të dhënat e klientëve nga ndërmarrjet Balfin dhe bashkëpunëtorët e tij, në mënyrë rigoroze dhe vetëm për qëllimet e përmendura në këtë dokument.
• Këshilltarët profesionistë të ndërmarrjeve të Kompanisë ose Grupit Balfin dhe bashkëpunëtorët e saj, ose kur ata janë të detyruar të bëjnë të ditur të dhënat e klientit në mënyrë që ata të përmbushin kufijtë ligjorë ose autoritetet juridike.

5.2. Koha e vëzhgimit të të dhënave personale
Kompania mirëmban dhe përpunon të dhënat tuaja për sa kohë që karta juaj e anëtarësimit mbetet aktive.

5.3 Politikat e privatësisë
Procesi i përpunimit të të dhënave personale zhvillohet në atë mënyrë që siguron konfidencialitetin e tij. Kompania dhe bashkëpunëtorët e saj përdorin masat e duhura teknike dhe organizative të sigurisë, ndjekin rregullat dhe procedurat e tjera për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga çdo qasje e paautorizuar, keqpërdorim, ndryshim, tepricë, zbulim, humbje ose shkatërrim aksidental / i paligjshëm dhe çdo formë tjetër e përpunimit të paligjshëm .
5.4 Të drejtat e anëtarëve
Ju lutemi vini re se për të gjitha qëllimet e përmendura më lart të përpunimit, anëtari mund të ushtrojë, në çdo kohë, të drejtën për të hyrë, korrigjuar dhe/ ose fshirë të dhënat tuaja personale, duke kontaktuar Kujdesin për Klientin të programit përmes kanaleve të mëposhtme të kontaktit:
• Tel: +355 44803999:
• E-mail: loyal@happy.al
Ose direkt në faqen zyrtare të internetit www.happy.al
Anëtarët kanë të drejtat e mëposhtme:
• Të kërkojë një kopje të të dhënave personale që kompania disponon për ta (kompania i dërgon kushtet përmes postës elektronike në momentin e regjistrimit);
• Të kërkojë (në rrethana të caktuara) për fshirjen e të dhënave personale; kur nuk ekziston më një bazë ligjore për t’i ruajtur ato (e drejta e fshirjes);
• Të kërkojë nga kompania që të azhornojë dhe korrigjojë çdo të dhënë personale të vjetëruar ose të pasaktë që shoqëria mban për anëtarin (e drejta e ndreqjes);
• Të heqë dorë nga çdo komunikim marketing që kompania mund t’i dërgojë anëtarit dhe t’i kundërshtojë kompanisë duke përdorur/mbajtur të dhënat personale të anëtarit, nëse kompania nuk ka arsye të ligjshme për ta bërë atë (e drejta e kundërshtimit);
• Të kërkojë nga kompania (në rrethana të caktuara) të “kufizojë përpunimin e të dhënave”; që do të thotë se do të na duhet të sigurojmë dhe ruajmë të dhënat për përfitimin e anëtarit, por jo ndryshe t’i përdorim ato (e drejta për të kufizuar përpunimin);
• Në rast se një nga të drejtat e përmendura më sipër, shoqëria do të ndërmarrë çdo veprim të mundshëm për të përmbushur kërkesën brenda një (1) muaji nga paraqitja dhe identifikimi i saj, duke informuar me shkrim anëtarin për kënaqësinë e kërkesës së tyre ose arsye që pengojnë ushtrimin e së drejtës për to, dhe/ose kënaqësinë e një ose më shumë prej të drejtave të lartpërmendura, në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave;